Get Adobe Flash player

Login using email

(Without @rtaf.mi.th)ตารางกิจกรรม ACSC56

March 2015
M T W T F S S
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ปฏิทิน ACSC 56 ล่าสุด

No events
An error occured during parsing XML data. Please try again.
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval


Countries

100%Thailand Thailand

Visitors

Last Month: 2
Total: 81


Welcome, Guest
Username Password: Remember me
 • Page:
 • 1

TOPIC: 2011-12-20-การวางแผนกลยุทธ์

2011-12-20-การวางแผนกลยุทธ์ 3 years, 2 months ago #76

 • admin
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Posts: 8
 • Karma: 1
Last Edit: 3 years, 2 months ago by admin.
The following user(s) said Thank You: ektewan

Re: 2011-12-20-การวางแผนกลยุทธ์ 3 years, 2 months ago #78

 • anuchote
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Posts: 146
 • Karma: 3
การวางแผนกลยุทธ์ 20 DEC 2011
น.อ.

ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ = ผลสัมฤทธิ์

ผลลัพธ์ 5 ส. ไม่เกิดอุบัติเหตุในสถานที่ปฏิบัติงาน

การดำเนินการ เดินหน้า ไปหาผลลัพธ์
วางแผน ย้อนกลับ หาวัตถุประสงค์

วิธีจัดการยุทธศาสตร์
1.Master strategic approach หัวหน้าคิด คนอื่นทำ
2.Delegate- it-to-other approach มอบหมายให้ทำ ผู้บริหารตัดสินใจ
3.Collaborative approach ผู้บริหารนั่งร่วมทำ
4.Champion approach มอบหมาย ผู้บริหารนั่งดูภายนอก

Best ผู้บริหารต้องเข้าเป็นประธาน เพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย

การวางแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ
Analysis
Direction
Formulation
Implementation

Strategic analysis By SWOT
คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติราชการ จาก ส.พ.ร. มี 4 files อธิบาย แบบฟอร์ม word PDF

Where are we now?
ทราบปัจจัยภายนอกภายใน รู้เขารู้เรา ซุนวู
เอกชนต้องวิเคราะห์ตลอด คุณตัน เปลี่ยนจากชาเขียวเป็นส้ม มาจาก SWOT

SWOT ทอ.ใช้เวลา 3 วันเกือบเสร็จ กระทรวงสาธารณสุขใช้ 3 เดือนยังไม่เสร็จ

ใส่ไปก่อน สกัดทีหลัง
คิดว่าตรงใส่ไปก่อน เข้า TOWS matrix

ใช้คำว่า องค์การ ทาง กพร.ใช้

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
สิ่งมีชีวิตจะสูญพันธ์ุ คือ ไม่ปรับตัว

แมลงสาบ

Harvard vs ซุนวู

วิธีการ
Brainstorming
กำหนดแผนว่าจะประชุมกี่ครั้ง
แต่ละครั้งเป้าหมายการประชุมต้องการอะไร
ประธานการประชุมต้องฟันธงสรุปให้ได้ตามเป้าหมาย

ข้อควรคำนึง
กำหนดเวลาระยะเวลาที่เหมาะสม
กำหนดผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนแต่ละข้ันตอน

ดูเหมือนง่ายแต่ฟุ้งกระจาย

ส่งผลกระทบทางบวก opportunities สิ่งที่มีอยู่แล้ว นำมาเป็นประโยชน์กับตนเองได้ และมีศักยภาพในการปฏิบัติ
ส่งผลทางลบ threats

การเมืองเกี่ยวข้องหรือไม่

ไม่เข้ารกเข้าพง

เกี่ยวข้องกับภาระกิจหลัก

Chester I Bernard

P political
E economic
S social
C culture
D demographic
T technological
R regulatory
E environment
E ethical
C customer
S stekeholder
S section

คู่แข่งเป็นใคร?

5 force Michael E porter
ภาวะคุกคามของคู่แข่งรายใหม่
อำนาจต่อรองลูกค้า
อำนาจต่อรองผู้สนับสนุน
ภาวะคุกคามจากสินค้าทดแทน
การแข่งขันที่เข้มข้น

Scanning-forecasting-assessment
เน้น ความเข้มข้น complexity change -> คือความไม่แน่นอน

อยากรู้อนาคต ไม่ดีอาจไม่สบายใจ. ดีอาจประมาท
อดีตทำงานอย่างไร ปัจจุบันเป็นเช่นไร อนาคตจะเป็นผล

วิเคาระห์ภายใน
Strengths
Weakness

S strategy
S staff
S skill
S shared value
P people
S structure
S system
S style
O operations
R resources
I innovations
F finance
B udget

7's McKinsey ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

Value chain

กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ ทอ.
SWOT - ประเด็นยุทธศาสตร์

ความแตกต่างระหว่างคำกับหน่วยงาน
Strategy map แผนที่ยุทธศาสตร์ (ทอ.). แผนที่กลยุทธ์ (นขต.ทอ.).
Strategic themes ประเด็นยุทธศาสตร์ (ทอ) ประเด็นกลยุทธ์ (นขต.ทอ.)

กลยุทธ์มี KPI
ยุทธศาสตร์ ทอ.ไม่มี KPI
แผนแม่บท มี KPI

หยิบแผนแม่บทมาดู
กำหนดเป้าประสงค์ และ KPI ได้เลย

NCAB สพร.จะเป็นผู้ประเมิน ใช้แบบสอบถาม

กำหนดประเด็นกลยุทธ์ = ดูที่ภารกิจ

Strategic Objective เป้าหมายยุทธศาสตร์ (ทอ.) เป้าประสงค์ (นขต.ทอ.)

Target ค่าเป้าหมาย อยู่ที่ KPI

Initiative แผนงาน/โครงการ(มีงบประมาณ)/ โครงงาน/กิจกรรม strategic initiative.

Perspective ทอ.มี 3 มิติ SP(endsเป้าประสงค์), IP(waysหนทาง), LP(meansเครื่ิองมือ)

SWOT -> key success factor , your performance

Old : ค่านิยมทำให้เกิดวัฒนธรรม

Now : วิสัยทัศน์แล้วเกิดค่านิยม สร้างค่านิยมขององค์กร

TOWS matrix
S-O future
W-O internal fix it
S-T external fix it
W-T survival

ลักษณะงานในองค์กร แผนที่กลยุทธ์ มีแต่งานพัฒนา
งานใหม่ๆที่จะมุ่งเน้น
งานที่เป็นการพัฒนาประจำ
งานที่ต้องดำเนินการเป็นปกติ

งบประมาณที่ได้รับ
วงรอบการเขียนแผนปฏิบัติราชการ
now 54 :
Aug - Sep ทำแผนปฏิบัติราชการปี 55
Oct แก้ไขงบประมาณ 56
Nov ส่งคำของบประมาณปี 57
Feb 55 use งบประมาณปี 55

Mission ตามรัฐธรรมนูญ
องค์การกำลังทำอะไร

พันธกิจ Tasks หน้าที่ตามอัตรา ทอ.52
แบกรับภาระ

บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจ
เป้าหมายระนะยาวในอนาคต
ความมุ่งหวัวที่อยากได้ในระยะสั้น

Vision สิ่งที่อยากให้หน่วยงานเป็นในอนาคต จะกำหนดเวลาก็ได้ the best, the most, the greatest
แต่ เอกชนไม่ใช่

Navy : คุณภาพในภูมิภาค ทันสมัย การบริหารจัดการ
Police : ประชาชน เชื่อมั่น ไว้วางใจ ศรัทธา
Army : เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ ประชาชน

ธุรกิจ vision mission
ภาครัฐ. Mission vision tasks
ทอ. Mission tasks vision

strategic theme อะไรที่เผชิญอยู่ ที่จะไม่บรรลุวิสัยทัศน์ แก้ไขปัญหานั้นอย่างไร

ประเด็นกลยุทธ์ นขต. เลือกจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทอ.

ยุทธศาสตร์หน่วยไม่มี มีแต่แผนปฏิบัติราชการ

เป้าประสงค์ Strategic Goals สิ่งที่องค์กรมุ่งหวัง
TOWS matrix

เป้าประสงค์
LP พัฒนาคน พัฒนาอาคารสถานที่ องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นงานที่สร้างใหม่

ใช้ BSC เป็นเครื่องมือ Kaplan & Norton
หน่วยงานรู้เ้าประสงค์โดยไม่ต้อง SWOT แต่การมี SWOT เป็นการตรวจสอบตัวเองว่าเรายังขาดอะไร

BSC ไม่ใช่เครื่องมือในการว่งแผน แต่ไว้ตรวจสอบบริษัท แต่ปัจจุบันเป็นเครื่องมือในการวางแผน
คำรับรองปฏิบัติราชการ
1. ประสิทธิผล
2. ให้บริการ
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4. พัฒนา

ST มาจาก SP, IP, LP

วัดผลลัพธ์ได้ คือ ผลสัมฤทธิ์
เราส่งแผน แต่การประเมินไม่ถูกต้อง

-----Thanks to น้องดาว (พร้อมรบ)
 • Page:
 • 1
Time to create page: 1.79 seconds